ویژگی اصلی کابل های فیبر نوری – ساختار لوز تیوب و تایت بافر