مدل ارتباط TOR یا Top Of Rack

طراحی شبکه در دیتا سنتر

طراحی شبکه در دیتا سنتر