لیزر  VCSELs

نوع و اندازه فیبر نوری

نوع و اندازه فیبر نوری