فرستنده/گیرنده

فیبر نوری OM1 مالتی مد

فیبر نوری OM1 مالتی مد