+10Gb تا +40Gb

نوع و اندازه فیبر نوری

نوع و اندازه فیبر نوری