نسبت لگاریتمی توان سیگنال

NEXT یا تداخل انتها نزدیک

NEXT یا تداخل انتها نزدیک