ساختار  فیبر نوری 250µm میکرون لوز تیوب و 900µm تایت بافر