تداخل یا Crosstalk

NEXT یا تداخل انتها نزدیک

NEXT یا تداخل انتها نزدیک